Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1.Właścicielem punktu sprzedaży alkoholu oraz produktów spożywczych (zwanego dalej Sklepem), jest:

Lora Gourmet

Calle Valle Gran Rey 3 18014 Granada

zwany w dalszej części Regulaminu: „Sprzedawcą”

1.2. Adres naszej strony internetowej to www.loragourmet.com. Oferta win z naszego sklepu przeznaczona jest tylko dla osób pełnoletnich.

1.3. Sprzedawca umożliwia dokonywanie zakupów w prowadzonym przez siebie Sklepie poprzez zamówienia telefoniczne, przez formularz zakupów lub drogą mailową.

1.4. Oferta dokonywania zakupów w Sklepie poprzez składanie zamówień za pośrednictwem drogi elektronicznej przeznaczona jest wyłącznie dla osób prawnych oraz pełnoletnich osób fizycznych  posiadających określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne. Złożenie zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Kupującego, iż nie jest osobą, której zgodnie z artykułem 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest nietrzeźwa w chwili składania zamówienia oraz w chwili jego odbioru.

1.5. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie jedynie do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem drogi elektronicznej.

2. Zamówienia

2.1. Kupujący składając zamówienie  wybiera towary z asortymentu Sprzedawcy oraz podaje dane kontaktowe, w tym numer telefonu. Kupujący zobowiązany jest oświadczyć, że jest osobą pełnoletnią oraz, że nie znajduje się pod wpływem alkoholu a także, że zna treść niniejszego Regulaminu. W razie wątpliwości , co do pełnoletniości Kupującego Sprzedawca uzależnia przyjęcie zamówienia od przesłania przez Kupującego, za pośrednictwem poczty e-mail lub faksu, kopii dowodu tożsamości albo innego dokumentu lub też podjąć inne działania w celu wyeliminowania zaistniałych wątpliwości.

2.2. Zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę nie później niż do 48 godzin od chwili jego otrzymania, wyłączając dni świąteczne oraz weekendy. Po upływie tego czasu Strony uznają, że Kupujący nie jest już związany zamówieniem, chyba że wyrazi inną wolę. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. wskutek podania przez Kupującego błędnego numeru telefonu) Sprzedawca jest uprawniony do jego potwierdzenia w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

2.3. Potwierdzając zamówienie Sprzedawca określa zamówiony asortyment, ceny za poszczególne towary, łączną cenę, formę płatności, termin odbioru (dostawy) oraz przekazuje inne informacje wymagane przepisami prawa. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem faksu lub w drodze elektronicznej potwierdzenie zamówienia dokonywane jest w takiej samej formie w jakiej zostało złożone.

2.4. Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie przez Strony umowy sprzedaży na warunkach określonych w potwierdzeniu zamówienia.

2.4.1. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sklepu.

2.4.2. Wiążąca dla Stron jest cena produktu ustalona na dzień złożenia zamówienia oraz ustalone na ten dzień pozostałe elementy umowy sprzedaży, w szczególności takie jak: rodzaj zamówionego towaru, warunki płatności i odbioru.

2.4.3. Do momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, Kupujący może skorygować błędnie podane dane osobowe lub błędnie dokonane zamówienie. Od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu uzależnione jest od zgody Sprzedawcy.

2.4.4. W przypadku, gdy Kupujący życzy sobie wystawienia na jego rzecz faktury VAT warunkiem jej wystawienia przez Sprzedawcę jest wskazanie przez Kupującego niezbędnych danych (nazwa firmy, numer NIP – VAT EU, adres siedziby). Złożenie zamówienia przez Kupującego wraz z podaniem niezbędnych danych (nazwa firmy, numer NIP, adres siedziby) jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy przez Kupującego do wystawiania faktury VAT bez swojego podpisu. W pozostałych przypadkach Kupującemu zostanie wystawiony paragon fiskalny.

2.4.5. Standardowo wysyłamy zamówiony towar ciągu 24 h ( zamówienia od piątku do godz.14:00 dostarczane są w poniedziałek) od potwierdzenia telefonicznego lub e-mailem. Jednak przy niektórych produktach (wymagających sprowadzenia) czas ten może wydłużyć się w zależności od zamówienia. W każdym wypadku termin dostawy uzgadniany jest indywidualnie z Kupującym podczas potwierdzania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień zawierających niekompletne dane.

2.4.6. Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku towaru w naszych magazynach spowodowane niezależnymi przyczynami. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się za zgodą Kupującego wydłużyć – w przypadku długotrwałego braku z Kupującym skontaktuje się sprzedawca oferując towar alternatywny.

3. Warunki płatności

3.1. Za zamówiony towar, sprzedawca oferuje następujące formy uiszczenia płatnośći:

 

a.    przelewem na rachunek Sprzedawcy w terminie uzgodnionym w potwierdzeniu zamówienia

b.    kartą płatniczą, lub poprzez system przelewy 24.

3.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zaakceptowania płatności przelewem bez podawania przyczyn.

3.3. W przypadku płatności przelewem należność powinna zostać zaksięgowana na rachunku bankowym sprzedawcy. Inne niż wskazane w punkcie 1 warunki płatności wymagają odrębnych ustaleń Kupującego ze Sprzedawcą.

3.4. Ceny zawarte w cenniku nie zawierają kosztów przesyłki.

3.5. Wszystkie ceny podane są w PLN i EUR i zawierają podatek VAT.

4. Warunki dostawy

4.1. Zakupiony towar dostarczamy przy pomocy firmy kurierskiej. Przy zamówieniu 24 i więcej butelek  gwarantujemy dostawę gratis – w przypadku mniejszych zamówień opłaty związane z transportem pokrywa klient. Dostawy realizowane są standardowo w godzinach 9.00 – 17.00

4.2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień, będący dniem pracy Sklepu, następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało potwierdzone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracy sklepu następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

4.3. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś – w przypadku płatności kartą  z konta zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do zamawiającego, gdy na rachunek sprzedawcy wpłyną odpowiednie środki.

4.4. Niezbędnym warunkiem odbioru zamówionego towaru jest okazanie dowodu tożsamości.

4.5. Dostawa towaru powinna nastąpić w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu potwierdzenia zamówienia

4.6 Przed odebraniem przesyłki należy koniecznie sprawdzić stan opakowania. Jeśli przerwana jest taśma, albo przesyłka nosi jakiekolwiek ślady ingerencji z zewnątrz – należy odmówić przyjęcia przesyłki.

4.7.  Kupujący ma obowiązek poinformować osoby odbierające przesyłkę lub desygnowane do jej odebrania o regulaminie i zasadach odbierania przesyłek. 

5. Reklamacje

5.1.Sprzedawca zapewnia, że wszystkie produkty dostępne w jego ofercie są zgodnie z obowiązującymi w Hiszpanii przepisami prawa i spełniają wszelkie przewidziane prawem wymogi.

5.2.  Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić sprzedawcę telefonicznie kontaktując się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@loragourmet.com Kupujący zobowiązany jest sporządzić protokół, stwierdzający ilość i opis dostarczonego towaru, który powinien zostać podpisany przez kuriera dostarczającego przesyłkę.

6. Zwroty zakupionych towarów

6.1. Zgodnie z ustawą

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE

z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, implementowaną do prawa polskiego w Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271, Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

6.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nienaruszonych butelkach).

6.4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej, lub poprzez wykonanie przelewu należnej kwoty przez Sprzedawcę na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo, lub za pomocą przelewu.

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Zamawiający w trakcie składania zamówienia, wyraża również zgodę na przesyłanie mu informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty

7.2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tekst jedn:Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

7.3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującego umowy sprzedaży towarów. Treść Regulaminu jest dla Stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Kupującego zamówienia. Składając zamówienie Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin.

8.2. Wszystkie podawane przez Sprzedającego ceny wyrażone są w złotych polskich oraz Euro i są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT. (Wyjątkiem są transakcje zawarte pomiędzy Lora Gourmet a osobami prawnymi mającymi siedzibę w państwie innym niż Hiszpania, wówczas VAT wynosi 0%).

8.3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującymi będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze Stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Sklepu sąd powszechny.

8.4. Oferta Lora Gourmet jest ustalana w oparciu o aktualny asortyment i ważna jest do wyczerpania zapasów. 

8.5. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówień bez podania przyczyny. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą wystąpić różnice pomiędzy etykietami a w szczególności rocznikami na zdjęciach i w opisach produktów.

Kim jesteśmy

Lora Gourmet z siedzibą w Granadzie pod adresem Calle Valle Gran Rey 3 18014 Granada, Hiszpania

Adres naszej strony internetowej to: https://www.loragourmet.com.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

 

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl